அயி கிரினன்தினி னன்திதமேதினி விஶ்வ-வினோதினி னன்தனுதே கிரிவர வின்த்ய-ஶிரோஉதி-னிவாஸினி விஷ்ணு-விலாஸினி ஜிஷ்ணுனுதே | பகவதி ஹே ஶிதிகண்ட-குடும்பிணி பூரிகுடும்பிணி பூரிக்றுதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व-विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य-शिरोஉधि-निवासिनि विष्णु-विलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठ-कुटुम्बिणि भूरिकुटुम्बिणि भूरिकृते जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥
 ૐ Deities
 ૐ Navagrahas
Surya
Chandhra
Angaraka
Sukran
Budhan
Raaghu
kedhu
Sani
Guru
 ૐ Poojas and Vrathams
 ૐ Doshas and Pariharas
 ૐ Festivals
 ૐ States

  Goddess kamakshi

  Temple Highlights

 • The Kamakshi Temple is a famous Hindu temple is located in Kanchipuram, near Chennai in the state of Tamil Nadu, India
 • This temple has a history dating back to 63 years. Since then this temple is located in the New Perungalathur, Kamarajar highways.
 • Devotees throng this temple to get rid of Thirumana Dhosam, Puthira Dosham and to get success in their business.
 • Kamatchi Amman sanithi exists in this temple for the past 25 years.

  Pooja Timings

Poojas Offered Timings
Abhishekam (Morning) 5:30 a.m
Abhishekam (Afternoon) 10:30 a.m
Abhishekam (Evening) 4:30 p.m
Saharsranamam Archana (Morning) 9:00 a.m to 10:00 a.m
Saharsranamam Archana (Evening) 7:00 p.m to 8:00 p.m
Ashtothram Archana(Morning) 7:00 a.m to 12:00 p.m
Ashtothram Archana(Evening) 6:00 p.m to 8:00 p.m
Legends

The goddess Parvathi, wife of Lord Shiva, closed his eyes from behind playfully. Immediately the entire universe was covered in darkness. The goddess Parvathi got a curse due to this and had to born on earth as Kamakshi. Goddess Kamakshi was praying under a mango tree with a Shiva lingam made of sand to marry Lord Shiva. At that moment, Lord Shiva incarnated as Kamba river with high tides to test Kamakshi. Kamakshi grasped the idol closely with her two hands and prevented it from getting eroded in the tides. She also performed Pooja by sitting in a needle tip surrounded by “Panchakagni” (surrounded by 5 fires) to free herself from the interest of livelihood. The Lord Shiva became happy, gestured before her and married her. When the goddess was performing penance, her fury was felt well beyond the Champaka grove affecting the villagers outside. The saint Dhurvasa requested her to become peaceful.

Accordingly to another legend, a demon named Bhandakasur was troubling the Devas. Devas came to Kanchipuram and took the form of parrots. They were living in Champaka tree and were praying to Kamakshi Amman. Kamakshi killed the demons and saved the devas.

  Contact Details

 • Address
:
 • Sri Kanchi Kamakshi Ambal Devasthanam,
 • New No. 6, Old No. 144/A Kamakshi Amman Sannathi Street ,
 • Big Kanchipuram - 631502.
 • Tamilnadu,India.


 • Telephone
:
 • +91 44 27 233433 - 2722 1214


 • Email
:
 • feedback@kanchikamakshi.com


 • Official website information
:

  Special Days In Temple


 • Navarathri-The word Navaratri literally means nine nights in Sanskrit, nava meaning nine and ratri meaning nights. During these nine nights and ten days, nine forms of Shakti/Devi are worshiped.
 • Lalitha Panchami-The fifth day of Navaratri is celebrated as Lalitha Panchami.
 • Ashtami-The eighth day of Navarathri is celebrated as Durga Ashtami.
 • Navami-The ninth day of Navarathri is called Maha Navami Pooja.
  Temple Location

 Nearest Major Town/City

 • Poonamallee - 52 km from Poonamallee to Kanchipuram
 • Sripuram - 76 km from Sripuram to Kanchipuram

How to Reach
 • By Air
  Chennai airport is nearest to this temple located in kanchipuram.
 • By Train:
  Nearest railway station is kanchipuram,Trains are available from Chennai,Chengalpattu,Thirupathi and Bangalore.
 • By Road:
  The temple is situated at a distance of 73 km from central Chennai city.